Director Operations Defence Security Systems (DSS) – RH Marine – Rotterdam Area

Back to the vacancies overview

Director Operations Defence Security Systems (DSS) – RH Marine – Rotterdam Area

Education: Universiteit (WO) | Level: General Management | City: Rotterdam area | Country: Nederland

Introduction

*English executive profile will follow soon.

Wij zijn op zoek naar een zeer ervaren en deskundige Operations Director voor RH Marine. Hieronder alvast een beschrijving van de rol. Additionele informatie volgt snel en wijzigingen zijn voorbehouden.

Organization

Is verantwoordelijk voor de operationsdiscipline Defence Security Systems (DSS). Is lid van het managementteam dat wordt voorgezeten door de Managing Director. Stuurt de (Project) Managers van de verschillende afdelingen binnen operations hiërarchisch aan.

 • Levert een actieve strategische bijdrage aan een organisatieproces waarbinnen circa 175 medewerkers werkzaam zijn.
 • Is verantwoordelijk voor een operationsdiscipline waarbinnen circa 100 professionals werkzaam zijn en een projectoutput tot circa 40 mio per jaar gerealiseerd wordt.
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van complexe, multidisciplinaire en langjarige projecten waarbinnen:-
  – automatiseringstrajecten uitgevoerd worden;
  – (elektrotechnische) installaties, elektrische aandrijvingen, geïntegreerde bruggen en navigatie & communicatie apparatuur geïnstalleerd worden;
  – AV- en beveiligingsapparatuur geïnstalleerd worden.

Function

De persoon in deze rol maakt onderdeel uit van het periodieke managementoverleg waarbinnen strategische en bedrijfskritische thema’s worden behandeld. Organiseert en faciliteert periodiek het operations- & projectoverleg waarin zowel strategische als tactische thema’s worden behandeld.

Het creëren en optimaliseren van een slagvaardige, innovatieve en betrouwbare operationele (project) organisatie die volledig integreert binnen de key-processen en strategische uitgangspunten van deze organisatie. Daarbij de operationele (organisatie) optimaal laten aansluiten op de primaire processen van de klant.

Volledig en binnen de risico- en compliance richtlijnen realiseren van de gestelde (strategische) doelen voor de operationele (project) organisatie en het tijdig, conform de kwaliteitseisen en projectkosten opleveren van de overeengekomen projectresultaten waarbij klanttevredenheid centraal staat.

Organisatie besturen

 • Is lid van het managementteam. Levert een significante en deskundige bijdrage aan de visievorming voor de organisatie. Zet strategische en bedrijfskritische thema’s op de agenda en maakt onderdeel uit van het besluitvormingsproces dat hoort bij de vaststelling van het strategische beleid voor de organisatie.

Output realiseren

 • Is verantwoordelijk voor de definiëring en realisatie van de gewenste (strategische) output voor de operationele (project) organisatie. Zorgt dat de output volledig, tijdig, op een juiste wijze en binnen de gestelde kwaliteitseisen, budgetten & projectkosten worden behaald.

Operationele organisatie aansturen

 • Is primair verantwoordelijk voor het succes van de operationele (project) organisatie. Zorgt dat deze volledig integreert binnen de visie en strategische uitgangspunten van de organisatie. Levert hiermee een significante bijdrage aan de verankering van de kernwaarden en –competenties van de organisatie die vooral zijn gericht op innovatie, operational excellence & continuous (quality) improvement, marktgerichtheid & ondernemerschap, transparantie, samenwerking en flexibiliteit.
 • Bepaalt de strategie voor de operationele (project) organisatie.
 • Creëert een slagvaardige, innovatieve en betrouwbare operationele (project) organisatie met (kosten) efficiënte (LEAN) business processen.
 • Borgt en faciliteert een voortdurend verbeterproces. Zorgt dat alle uitgangspunten en randvoorwaarden alsook alle beperkingen en risico’s die horen bij de gewenste output deskundig en concreet zijn uitgewerkt.
 • Definieert succesfactoren en kritische veranderbehoeften en creëert randvoorwaarden zodanig dat de verschillende entiteiten binnen de operationele (project) organisatie in staat zijn om de gestelde output te behalen.
 • Definieert KPI’s en projecten die direct zijn gerelateerd aan het behalen van de strategische output voor de operationele (project) organisatie.
 • Borgt het competentieniveau van de (project) managers, (technisch) specialisten en medewerkers binnen de operationele (project) organisatie.
 • Delegeert tactische en operationele thema’s direct naar de betreffende (project) managers binnen de operationele (project) organisatie. Zorgt dat zij in staat zijn om de aan hen toegewezen verantwoordelijkheden succesvol te managen.
 • Zorgt dat alle operationele (project) output wordt gerealiseerd binnen nauw omschreven (risico & compliance) richtlijnen alsook relevante (internationale) wet- en regelgeving. Creëert een omgeving waarbinnen doelgericht wordt gewerkt aan de (door) ontwikkeling van de gestelde key-competenties.
 • Levert een coördinerende bijdrage in de aansturing van de buitenlandse locaties en vestigingen.

Projecten Managen

 • Beoordeelt offertes op kwaliteit en haalbaarheid en is actief betrokken bij de verbetering of aanscherping hiervan. Is verantwoordelijk voor de forcasting van projecten en de uitwerking van projectplannen.
 • Delegeert projecten, borgt het competentieniveau van projectteams en is verantwoordelijk voor een adequate en deskundige aansturing hiervan. Huurt externe specialisten in wanneer dat nodig is.
 • Managet (strategische) klanten, zorgt dat escalaties voorkomen worden, anticipeert tijdig bij meerwerk, zorgt voor een tijdige betaling door klanten et cetera.
 • Is verantwoordelijk voor de uitwerking van nacalculaties en evalueert de wijze waarop de projectresultaten zijn behaald.
 • Het initiëren van proces optimalisaties o.b.v. project evaluaties.

Kennisprocessen Managen

 • Borgt een adequate geautomatiseerde informatievoorziening. Zorgt voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van belangrijke (stuur) informatie (business intelligence). Zorgt dat deze stuurinformatie zodanig is uitgewerkt (geanalyseerd of geïnterpreteerd) dat op basis hiervan (strategische) keuzes gemaakt kunnen worden. Verantwoordt de behaalde resultaten periodiek in het managementteam.

Requirements

Werk- en denkniveau

 • Heeft naast een academische opleiding een gerichte postacademische opleiding afgerond. Heeft zowel een diep als breed kennisprofiel, beheerst de bestuurlijke en bedrijfskundige kennisgebieden die horen bij het succesvol managen van een kennisintensieve operationele (project) organisatie.

Specialistische vakkennis

 • Heeft een gedegen kennisniveau van organisatieontwikkeling alsook van change processen en –interventies.
 • Is in staat om effectieve transitieprogramma’s alsook innovatieve projecttools te ontwikkelen en te borgen binnen een zeer dynamische en complexe context.
 • Heeft een gedegen kennisniveau van projectmanagementmethodieken vergelijkbaar met IPMA, Prince-2 en LEAN Six-Sigma.
 • Kent relevante technische scheepsbouwprocessen. Heeft een gedegen kennisniveau van de totstandkomingsprocessen van systemen / producten binnen de vakgebieden elektrotechniek, en scheepsautomatisering .
 • Is bekend met relevante compliance richtlijnen alsook wet- en regelgeving. Beheerst het toegepaste informatie systemen.

Leiderschap

 • Toont leiderschap en is een highly skilled people manager, is daardoor in staat om een groot en complex organisatieonderdeel succesvol aan te sturen.
 • Gaat effectief om met leveranciers, veeleisende in- en externe opdrachtgevers of lastige en minder voor de hand liggende situaties.
 • Is in staat om complexe strategische en organisatiebrede vraagstukken succesvol op te lossen. Is daadkrachtig, consequent en besluitvaardig (forceert beslissingen met een onomkeerbaar karakter en anticipeert op knelpunten die het succes van de organisatie beïnvloeden).
 • Voorkomt situaties waarbij tegenovergestelde belangen een rol spelen en maakt gevoelige en complexe thema’s bespreekbaar.

Projectmanagement

 • Is in staat om de scope, risico’s en complexiteit van projecten naar waarde in te schatten. Handelt hierna en is daardoor in control.
 • Stuurt gericht aan het verkleinen of voorkomen van (potentiële) projectrisico’s.
 • Motiveert projectteams en is in staat om projectteams adequaat en op een verantwoorde en deskundige wijze te managen.
 • Is oplossingsgericht, benadert (complexe) problemen effectief en weet deze naar behoren op te lossen.

Ondernemerschap

 • Draagt de visie en strategie van de organisatie uit naar de verschillende afdelingen binnen de operationele (project) organisatie. Borgt hiermee een operationeel proces dat gericht aansluit op de kernwaarden en –competenties van de organisatie.

Verbinden

 • Werkt gericht aan de verbinding en het succes van het managementteam. Werkt gericht aan de verscherping van de kernwaarden en –competenties binnen het managementteam en borgt de nakoming hiervan (binnen de gehele organisatie alsook binnen de operationsdiscipline).
 • Werkt gericht aan een cultuur waarbinnen doelen gezamenlijk behaald worden. Werkt primair vanuit het belang van de totale organisatie en niet vanuit het eigen vakgebied. Deelt actief kennis en informatie en borgt het proces waarbinnen gezamenlijk expertise opgebouwd wordt.

Communicatie

 • Acteert als deskundig en volwaardig gesprekspartner binnen het managementteam als binnen de boardroom van opdrachtgevers.
 • Communiceert effectief binnen complexe dynamische groepsprocessen en is daardoor in staat om lastige en gevoelige thema’s tot een goed einde te brengen.

Cookie Settings

Venturn uses various techniques to collect and store information when you visit our websites, including cookies.

Privacy Statement | Close
Settings